Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo rozvojový program ve vzdělávání

PODPORA LOGOPEDICKÉ PREVENCE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2014.

Naše škola se do tohoto projektu přihlásila. Náš projekt se jmenuje: " ČÁRY MÁRY, TŘESKY PLESKY, ROZUMÍM A MLUVÍM ČESKY!" Podali jsme žádost, ve které jsme prezentovali naše současné podmínky a činnost školy v oblasti logopedické prevence. Stanovili jsme si cíle, kterých v této oblasti chceme dosáhnout a co konkrétně budeme dělat, na co navážeme, co potřebujeme zajistit - nakoupit.  Náš projekt byl vyhodnocen jako úspěšný viz odkaz (v pořadí úspěšnosti jsme se umístili na 33. místě z celkového počtu 222 úspěšných žadatelů).

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/vyhlaseni-poradi-uspesnosti-projektu-v-rozvojovem-programu

Získali jsme dotaci ve výši 80 000,- Kč. Tyto finanční prostředky jsme využili na vybavení všech tříd kvalitními a moderními pomůckami pro řečovou výchovu.

Od zřizovatele, se kterým máme výbornou spolupráci, jsme získali dotaci ve výši 50 000,- Kč. Tyto finanční prostředky jsme použili k vytvoření logopedických center (stolečky a police do všech tříd). Díky tomu máme všechny nové pomůcky přehledně uložené a stále k dispozici pro práci s dětmi.

V roce 2014 proběhlo mnoho aktivit, nabídka přednášek i setkání s rodiči a dětmi. Některé aktivity jsou prezentovány také v menu jednotlivých tříd. Zde představujeme fotografie z některých přednášek, z činnosti logopeda v naší škole. Několik foto zaznamenává také naši činnost v projektu Celé Česko čte dětem. Do tohoto projektu jsme vstoupili již v roce 2013, protože si myslíme, že je skutečně velmi důležité dětem číst a vést je k lásce ke knihám. Pro správný řečový vývoj dětí je to velmi potřebné, ale samozřejmě najdeme ještě mnoho dalších velmi pozitivních a důležitých aspektů společného čtení. Ve školce čteme dětem pravidelně každý den, vyprávíme si o četbě doma viz foto z našich Čtenářských deníčků. Také proběhla odpolední setkání rodičů a dětí a společného čtení ve školce, foto je z Bílého čtení třídy Včeliček.

Další foto patří některým pomůckám pro řečový rozvoj, činnostem dětí jako jsou dechová cvičení, procvičování mluvidel. Práce s pomůckami Logico Picolo i Primo, Motanice a další.

Probíhala také setkání všech učitelek a společné vybírání pomůcek. Prostor byl také pro předávání poznatků, zkušeností a nápadů mezi učitelkami. V naší škole máme 8 učitelek, které absolvovaly kurzy logopedického asistenta akreditované MŠMT. Na závěr jsou zařazeny záběry z nově instalovaných logopedických center. S velkou radostí jsme fotili okamžitě po instalaci nábytku, dříve než si paní učitelky s dětmi centra zabydlely.