MONETA Money Bank

číslo účtu: 1801225 714/0600 

do popisku: JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE

VARIABILNÍ SYMBOL SE NEUVÁDÍ, k identifikaci platby JE NUTNÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE V POPISKU

 

Finanční normy platné od 1.9. 2021:

děti 3-6 let   41,-Kč/den      (přesnídávka 9,-Kč;  oběd 24,-Kč;  svačina 8,- Kč)

děti 7-10 let   44,- Kč/den  (přesnídávka 10,-Kč;  oběd 26,- Kč; svačina 8,- Kč)

 Finanční normy jsou stanoveny podle vyhlášky č. 272/2021 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, kterou se mění vyhláška č. 107/2005.

STRAVNÉ   860,-Kč  - děti 3-6 let         960,- děti 7leté

ŠKOLNÉ     490,-Kč 

 

MĚSÍČNÍ PLATBY:

DĚTI 3-5leté   1350,-Kč/měsíc    (stravné 860,-Kč + školné 490,- Kč)

PŘEDŠKOLÁCI (děti, které v daném šk.roce dovrší 6 let) mají bezúplatnou šk. docházku platí pouze stravné 860,-Kč/měsíc 

DĚTI 7leté (děti, které v daném šk. roce dosáhnou 7let), mají beúzplatnou šk. docházku platí pouze stravné 960,-Kč/měsíc

 

Platby provádějte převodem z banky, nejlépe trvalým příkazem, do popisku uveďte příjmení a jméno dítěte. Hotovostní platba je možná ve výjimečných případech viz Školní řád MŠ.

Úhrada úplaty za vzdělávání (školné) je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Úhrada úplaty za školní stravování je splatná do posledního dne předcházejícího měsíce.

Přeplatky hospodářka školy vyúčtovává 1x ročně (během letních prázdnin).

 

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE

Nepřítomnost a opětovnou přítomnost (návrat po nemoci) dítěte je nutno nahlásit nejpozději do 7:30 hodin téhož dne.

Omlouvat děti můžete osobně, zápisem do sešitu v šatně dětí a telefonicky. Volat nebo posílat sms lze přímo do tříd.

třída Fialky:       601 390 878                   třída Srdíčka:     702 019 838

třída Sluníčka:   774 808 152                   třída Žabičky:     607 097 845                     

třída Včeličky:    774 808 153                   třída Motýlci:      607 097 846