Cíle školy

 *Snižovat nemocnost dětí a zaměřit se na prevenci,

učit děti správnému způsobu dýchání pomocí zdravotního cvičení, prvků jógy, her rozvíjejících zdatnost, prvků dechové rehabilitace, hry na zobcovou flétnu.

 *Podporovat přirozený rozvoj dětské řeči.

Podporovat komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči.

 *Maximálně podporovat individuální rozvojové možnosti dětí.

Vytvářet dětem podmínky pro jejich aktivní rozvoj, samostatnost a osobní spokojenost. Ve své práci vycházíme z modelu lidských potřeb podle A.Maslowa.

 *Přístupem, který respektuje přirozený rozvoj dítěte vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.

 *Pokračovat ve vytváření dobrého klimatu školy, které vychází ze vzájemné důvěry a spolupráce všech pracovníků školy. Dosáhnout nejvyšší možné pohody a šťastného pobytu dětí v mateřské škole.

 O výchově a vzdělání

Hlavní myšlenky z kterých při své práci vycházíme

 Výchovu a vzdělávání zakládáme na znalosti přirozeného vývoje dítěte.

Tak jak vyplývá z textu Komenského Informatoria školy mateřské.

 Vývoj dítěte je podle jeho obrazů podobný růstu stromku, který také probíhá podle přirozených vloh.

 Avšak na rozdíl od mnoha starších i novějších názorů, podle nichž je nejlepší volit výchovu co nejvíce volnou, zvnějška neřízenou, je Komenský kritičtější. Jakkoliv má podle něho vychovatel vždy citlivě přihlížet k přirozeným možnostem jedince přece jen „bez vedení a cvičení mládež naprosto býti nemůže, jako nemůže být stromek, který má nésti ovoce, ponechán bez pěstování, zalévání, okopávání, štěpování".

 Výchova založená na citlivém rozvíjení přirozených lidských vloh a řízená lidsky ušlechtilými cíli musí podle Komenského začít co nejdříve.

Vyjádřeno jeho známými slovy, která vlastní rukou napsal na titulní stránku Informatoria:  "Nejpřednější stráž lidského pokolení vkolíbce jest. Protože na začátku záleží všecko, k dobrému i zlému: Kam jak co jíti začne, tam tak jde: za hlavou tělo, za ojem vůz. A nejsnáze jest začítí na počátku, jinde těžko".

 Poznání podle Johna Locka anglického filosofa je empirické: „Nic není v rozumu, co předtím nebylo ve smyslech"

 Lidové rčení, které říká: „ Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to dělat a já pochopím."

Kontaktní údaje

Mateřská škola Žatec
Bratří Čapků 2775
438 01 Žatec
IČO: 60275898

Telefon: +420 415 741 051
GSM: +420 774 808 151
E-mail: msalergo@msalergo.cz

ID dat.schránky: hwa5m8t

Bank. spojení:
1801225714/0600

Zřizovatel:
Městský úřad Žatec
Náměstí Svobody 1
438 01 Žatec

Právní forma:
Příspěvková organizace

Telefonní kontakty pro omlouvání:

Fialky     - 601 390 878

Sluníčka - 774 808 152

Včeličky  - 774 808 153

Srdíčka   - 702 019 838

Žabičky  - 607 097 845

Motýlci   - 607 097 846