Anotace školního vzdělávacího programu

Pokud jsme zdraví a cítíme se dobře, pak máme chuť a touhu si hrát, poznávat a objevovat SVĚT kolem nás.  

Filozofie školy

Hlavní hodnotou pro naši práci je zdraví. Chápeme význam tohoto slova v co nejširším smyslu (tedy ne pouze jako absenci nemoci), a proto se snažíme k němu také tak přistupovat. Chceme vychovávat zdravé děti se zdravým přístupem k životu, aby i budoucí společnost byla zdravá. Dechovou rehabilitací a pravidelným cvičením napomáháme k tělesnému zdraví dětí a preventivně působíme proti častým onemocněním horních cest dýchacích a pomáháme ke zmírnění alergických obtíží. 

Důležitá je pro naši práci také oblast komunikace a mezilidských vztahů. V současné době se mění způsob komunikace v rodině, ale i mezi lidmi obecně. Čím dál častěji je partnerem pro komunikaci počítač. Zvyšuje se výskyt poruch řeči a počet dětí vyžadujících logopedickou péči. Toto si uvědomujeme a chceme v oblasti řeči působit preventivně a to vytvářením prostředí, které bude poskytovat vzor správné výslovnosti a rozvíjet komunikativní dovednosti.

K tělesné a duševní pohodě a k celkovému zdraví člověka přispívá mnoho faktorů. Naše práce spočívá v tom vytvořit takové prostředí a podmínky pro výchovu a vzdělávání a zvolit takový přístup pedagogů, aby se v naší škole úspěšně rozvíjely všechny děti. 

Při své práci vycházíme z myšlenek J.A. Komenského, projektu Zdravá MŠ,principů daltonské výuky  ZODPOVĚDNOST - SAMOSTATNOST - SPOLUPRÁCE

 

Hlavní cíle školy

Snižovat nemocnost dětí a zaměřit se na prevenci, učit děti správnému způsobu dýchání pomocí zdravotního cvičení, prvků jógy, prvků dechové rehabilitace, her rozvíjejících zdatnost, hry na zobcovou flétnu...

Pokračovat ve vytváření dobrého klimatu školy...

Podporovat přirozený rozvoj dětské řeči, komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči...

Maximálně podporovat individuální rozvojové možnosti dětí. Vytvářet dětem podmínky pro jejich aktivní rozvoj, samostatnost a osobní spokojenost...

Přístupem, který respektuje přirozený rozvoj dítěte vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání...

 

Organizace výchovy a vzdělávání

Děti jsou přijímány 3 až 6-7 leté.

Děti jsou rozděleny do šesti heterogeních (věkově smíšených) tříd. Počet dětí ve třídě je 28. V každé třídě s dětmi pracují dvě kvalifikované učitelky.

Do tříd jsou děti zařazovány podle přání rodičů, společně se svými sourozenci a kamarády pokud to umožní kapacita dané třídy.

Třídy mají svou charakteristickou barvu a symbol.

Do denního programu jsou pravidelně zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity, prvky dechové rehabilitace (hra na flétnu, přefukování vody z láhve do láhve, bublání, Frolovův dýchací trenažér...) logopedická prevence skupinová i individuální

Uspořádání dne vyhovuje individuálním potřebám dětí. Vycházíme z modelu lidských potřeb A. Maslowa.

Další nabídka činností: výlety, návštěvy divadla, muzea, knihovny, výstav, společné akce rodičů a dětí, tradiční akce školy, zájmová činnost (country tance, mažoretky, keramika, angličtina)

 

Z podmínek vzdělávání

Třídy jsou vybaveny vhodným a bezpečným nábytkem a uspořádány tak, aby vyhovovaly potřebám dětí, aby prostředí bylo bezpečné a umožňovalo realizovat  výchovně vzdělávací program.

Dbáme na funkčnost a estetičnost veškerého vybavení.

Třídy a prostory školy zdobí tvorba dětí - obrázky, keramika, prostorová tvorba...

Nově zrekonstruované umývárny a sociální zařízení, školní kuchyň a přípravny jídel (r.2012)

Třídy jsou vybaveny ionizátory, v jedné třídě je interaktviní tabule

Všechny třídy jsou vybaveny pomůckymi pro dechovou rehabilitaci.

Pro děti je zajištěn pitný režim - filtrovaná voda, ovocné a bylinkové čaje.

Využíváme tělocvičnu, vnitřní pískoviště.

 

Učitelky společně se všemi zaměstnanci školy dbají na vytváření přátelské atmosféry ve škole.

Spolupracujeme s pediatrem, PPP, ZUŠ, ZŠ.
Rodiče pomáhají při organizaci různých akcí, setkáváme se snimi při tvořivých odpoledních, pomáhají s drobnými opravami.

 

Zapojení do celostátních programů a projektů

RECYKLOHRANÍ

ČESKO SE HÝBE

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

MATEŘINKA - festival mateřských škol

 

Tradice mateřské školy

Drakiáda

Skřítek Podzimníček, Dýňování, Strašidlácké odpoledne

Voňavé pečení a sladké zdobení perníčků

Betlémská zvonění

Vánoční posezení plná písniček a povídání

Jarmark

Slavnostní šerpování předškoláčků

Velikonoční zajíček

Čaroděj rej

Tvořivá odpoledne rodičů a dětí

Den dětí

Zahradní slavnost

Letní pobyt pro rodiče s dětmi u moře